top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEBİ

FORMU

 

 

1. GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

 

Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KURUM”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Kurumumuza yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir.

 

Elektronik ortamdan yapılacak başvurular sistemimize kayıtlı mail adresiniz üzerinden yapılmalıdır.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalı özelinde bilgiler verilmektedir.

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler

İadeli Taahhütlü Mektup

Adres:……………………..

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İşbu başvuru formumun 2inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4üncü bölümünde belirtilmektedir.

Kurum/Firma mail adresiniz aracılığıyla,

kisiselverim@..................

E-posta Konu bölümüne, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İşbu başvuru formumun 2inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4üncü bölümünde belirtilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kanal Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince “yazılı”  ve elektronik başvuru kanalıdır. “KURUM’UN” belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Kurumumuzca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre ilgili Kanunun 13üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Kurumumuz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Kurumumuzun işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede Kurumumuza sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgelerin Kurumumuza gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır. Bu durumda Kurumumuzun kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

2. BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASINA VE KENDİSİYLE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Kurumumuz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuz sonuçlarının güvenli bir şekilde veri sahibine iletmek amacıyla da talep edilmektedir.

Adı –Soyadı                                                      

 

TC Kimlik Numarası                                       

 

Kurumumuzla Olan İlişkiniz                      

☐ Çalışan           ☐ Ziyaretçi  ☐Diğer……………………….

 

Adres                                                                  

 

Cep Telefonu                                                   

 

E-posta Adres                                                  

 

Kurumumuzla Olan İlişkiniz Sona Erdi Mi?        

☐ Evet   ☐ Hayır

 

 

3. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11 (1))  ve TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER

 

Aşağıda Kanun’un 11inci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Kurumumuzdan talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Kurumumuz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13üncü maddesinin 3üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

Kanun’un 11inci maddesinin 1inci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Kurumumuz tarafından Kanunun 13üncü maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir. Yaptığınız her başvuru talebi konusu ne olursa olsun Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.) ile yapılmalıdır.

 

 

Talep No

 

Talep Konusu

 

Seçiminiz

(İlgili bölümü işaretleyiniz)

 

 

 

Ek bilgi

Ek belge

1

Kurumunuzun hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

Yok

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

2

Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

Yok

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

3

Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum

Yok

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum

Yok

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz(lütfen belirtiniz):

 

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; (lütfen sadece bir seçim yapın)

 

 

 

 

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:

 

Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler ve kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.).

 

  • Silinmesini İstiyorum

 

 

 

  • Anonim hale getirilmesini istiyorum

 

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel veriniz(lütfen belirtiniz):

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi)

 

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; (lütfen sadece bir seçim yapın)

 

 

 

                               

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:

 

Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler ve   kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)..

 

  • Silinmesini İstiyorum

 

 

  • Anonim hale getirilmesini istiyorum

 

 

9

Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin.

 

Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeler ve  kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)...

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

 

Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz.

 

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)...

 

 

4. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 13 (1)- (3))

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Kurumunuza yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Kurumunuz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

☐  Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum

☐ Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

Dosyayı Word formatında indirmek için tıklayınız.

bottom of page